کتابخانه دانشگاه بين المللي چابهار زير نظر معاونت پژوهشي با هدف تامين منابع اطلاعاتي مورد نياز اعضاي هيات علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه متناسب با رشته­ ها و مقاطع تحصيلي شامل: مهندسي کامپيوتر، مديريت، مهندسي عمران، مهندسي معماري، آموزش و پرورش ابتدايي، اقتصاد و ... مي باشد که به جمع آوري و ذخيره منابع اطلاعاتي پرداخته است.

کتابخانه دانشگاه مجموعه ي کاملي از منابع اطلاعاتي با زبان­ هاي مختلف را براي اهداف تحقيقاتي و آموزشي فراهم نموده است.

سالن مطالعهکتابخانه دانشگاه بين المللي چابهار داراي فضايي متناسب با هدف تآمين نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان مي باشد که جهت استفاده مراجعين، مجلات و روزنامه هاي با عناوين مختلف در اين سالن گرد آوري شده است.

سالن مرجعکتابخانه شامل دايره المعارف ها، دانش نامه ها، پايان نامه هاي فارسي و لاتين و ... مي باشد.

شرح وظايف کارشناس کتابخانه

 1. تدوين، بازنگري و اصلاح دستورالعمل هاي كاري و اولويت بندي هاي امور بخش مورد نظر
 2. نظارت بر فرآيند كارها و پيشرفت امور
 3. برگزاري دوره هاي آموزشي (آموزش به همكاران و مراجعان)
 4. تشويق همكاران بخش به شركت در سمينارها و همايش هاي حوزه كتابداري و اطلاع رساني
 5. برگزاري جلسه هاي دوره اي با بخش هاي مورد نظر
 6. ارائه گزارش و آمارهاي دوره اي از بخش مورد نظر به رئيس
 7. همكاري با كاركنان در بخش هاي ديگر و انجام كار گروهي
 8. نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نياز با توجه به درخواست ها
 9. ارتباط با اعضاي هيات علمي و دانشجويان و انجام نياز سنجي از اين گروه جهت گزينش مواد
 10. برقراري و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و كارگزاران
 11. بررسي ابزارهاي انتخاب مواد چاپي و غيرچاپي جهت سفارش منابع
 12. تنظيم بودجه و ايجاد تعادل موضوعي در مجموعه
 13. پيش بيني بودجه ريالي و ارزي جهت خريد منابع اطلاعاتي داخلي و خارجي
 14. تقويت خريد اشتراكي و يا استفاده اشتراكي
 15. برقراري ارتباط و نظارت بر روابط بين كتابخانه اي
 16. برنامه ريزي و كنترل اجراي وجين در كتابخانه

مسئول کتابخانه: عبدالحق جدگال 

کارشناس کتابخانه : ميلاد جدگال 

شماره تلفن: 00985434288008


Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com