کتابخانه: کتابخانه دانشگاه بين المللي چابهار زير نظر مديريت پژوهشي با هدف تامين منابع اطلاعاتي مورد نياز اعضاي هيات علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه متناسب با رشته­ ها و مقاطع تحصيلي شامل: حقوق، تکنولوژي آموزشي، مهندسي کامپيوتر، مديريت، مهندسي عمران، مهندسي معماري، آموزش و پرورش ابتدايي، اقتصاد و ... مي باشد که به جمع آوري و ذخيره منابع اطلاعاتي پرداخته است.

کتابخانه دانشگاه مجموعه ي کاملي از منابع اطلاعاتي با زبان­ هاي مختلف را براي اهداف تحقيقاتي و آموزشي فراهم نموده است.

سالن مطالعهکتابخانه دانشگاه بين المللي چابهار داراي فضايي متناسب با هدف تآمين نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان مي باشد که جهت استفاده مراجعين، مجلات و روزنامه هاي با عناوين مختلف در اين سالن گرد آوري شده است.

سالن مرجعکتابخانه شامل دايره المعارف ها، دانش نامه ها، پايان نامه هاي فارسي و لاتين و ... مي باشد.

کتابخانه دانشگاه مجهز به سيستم کتابخانه الکترونيک به آدرس http://library.iuc.ac.ir/ مي باشد و دانشجويان از هر نقطه اي مي توانند به منابع الکترونيک دانشگاه دسترسي پيدا کنند.

ليست کتب

تعداد نسخه هاي کتب فارسي 

5951

تعداد نسخه هاي کتب لاتين

4880

تعداد پايان نامه ها

335

مرجع

440

جمع

11606

آمار مخزن کتابخانه


پايان نامه هاي موجود در کتابخانه دانشگاه بين المللي چابهار شامل رشته هاي ذيل مي باشد.آمايش سرزمين

تکنولوژي آموزشي

آمايش سرزمين

تجارت الکترونيک

مديريت اجرايي و بازرگاني 

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي عمران

حقوقکتب چاپ شده دانشگاه چابهار : 

  • روش تحقيق، تاليف حميدرضا ميرزايي
  • روش تحقيق در کسب و کار، تاليف حميدرضا ميرزايي
  • معرفي دوره هاي آموزشي تخصصي دانشگاه چابهار
  • ژئوپلتيک شيعه، تاليف عزت ا.. عزتي، جلد1
  • 15 جلد کتاب آموزش زبان انگيسي دوره هاي TESOL ، امير سعادتي
  • مباني تئوري و کاربردي شيمي محاسباتي، تاليف صادقعلي باوفا و نرگس استاد حسيني

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com